Ebeco Connect licensvillkor och avtal

Genom att använda programvaran bekräftar du att du har läst och förstått detta avtal och accepterar att följa dess villkor. Om du inte samtycker får du inte använda programvaran och måste avinstallera programvaran från alla enheter som ägs eller kontrolleras av dig.

1. Licens

Licensavtal för slutanvändare har ingåtts mellan Ebeco AB eller dess koncernbolag och dig som slutanvändare. Vid godkännandet av det här avtalet ger Ebeco dig en begränsad, icke exklusiv, icke överförbar, royaltyfri, enbart för personligt, icke-kommersiellt syfte, global licens som ger dig rätt att installera och använda programvaran som finns lagrad i din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi. Licensen beviljas under förutsättning att användaren uppfyller Villkoren i det här avtalet. Detta avtal reglerar inte köpet av produkten.

2. Äganderätt

Licensen och applikationen innehåller skyddad information som ägs av Ebeco och som är skyddad av gällande immaterialrätt. Förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal, får information som ägs av Ebeco inte

  • a) kopieras eller reproduceras i någon form, eller
  • b) modifieras, hyras ut, leasas, säljas, distribueras eller utnyttjas kommersiellt.

Ebeco förbehåller sig rätten att utan förvarning när som helst ändra, upphäva, ta bort eller inaktivera användarens åtkomst utan föregående meddelande. Namnet Ebeco, Ebeco logotypen, andra Ebeco-varumärken, Ebeco logotyper och annan Ebeco grafik är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Ebeco eller dess koncernbolag. Användaren beviljas ingen rätt eller licens avseende sådana varumärken.

3. Samtycke för användning av data

Genom att låta din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi trådlöst ansluta till internet samtycker du till att Ebeco får samla in, använda, registrera och lagra information om dina fastighetsnamn, rums/enhetsnamn, driftsfall, temperaturvärden, IP-adresser, program och maskinvaruattribut, anslutningsfel och din användarinteraktion. Sådan information används av Ebeco för att förbättra fabriksinställningar och programvarans prestanda.

4. Ändringar i programvaran

Ebeco kan komma att utveckla korrigeringar, buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att förbättra programvarans prestanda. Genom att ansluta EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi till internet godkänner du att uppdateringar automatiskt kan laddas ned och installeras på din EB-Therm 500 med EB-Connect WiFi utan förvarning och utan att samtycke krävs. Du är införstådd med att du kan komma att behöva installera uppdateringar för att kunna använda produkten för fjärråtkomst.

5. Friskrivning garanti

Licensen tillhandhålls endast på grunderna ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet” för de avsedda ändamål som bestämts av Ebeco, och allt användande sker på användarens egen risk. Programvaran samt resultat och information som framställts därav kan inte ersätta tekniska råd, utan måste verifieras av användaren. Den utgör inget löfte och ska inte förstås som exakta data eller analyser. Ebeco friskriver sig från alla garantier och villkor avseende programvaran, vare sig uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, villkor för säljbarhet, tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, exakthet och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Ebeco garanterar inte att programvaran uppfyller dina behov eller att användningen av den är oavbruten eller felfri.

6. Tredjepartskomponenter

Programvaran kan innehålla vissa programvarukomponenter från tredje part, inklusive öppen källkod och fria programvarukomponenter, som alla har sin egen upphovsrätt och sina egna licensvillkor. I den utsträckning en tredjepartslicens ger användaren rättigheter att använda, kopiera eller modifiera den öppna källkodskomponenten som är mer eller mindre täckande än de rättigheter som beviljas i det här avtalet, skall sådana rättigheter ha företräde framför de rättigheter och begränsningar som ges i det här avtalet endast för sådana tredjepartskomponenter.

7. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det inte förbjuds enligt lag skall Ebeco under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, materiella skador, vara skadeståndsskyldiga på grund av förlust av besparingar, vinster eller data till följd av användning av applikationen.

8. Avslut

Licensen skall automatiskt upphöra om användaren bryter mot något av villkoren i detta avtal. Ebeco kan säga upp licensen efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Avtalet och licensen är föremål för materiell rätt i Sverige. Tvist som uppstår ur eller i samband med det här avtalet skall överlämnas till domstolarna i Sveriges exklusiva behörighet.

Göteborg 191129