Garantivillkor

Vi har tre olika nivåer för våra utökande garantier beroende på vilken kategori din produkt tillhör. Du kan även leta rätt på din produkt i huvudmenyn och därigenom se vilka garantivillkor som gäller. För produkter som ej listas nedan gäller allmänna leveransvillkor.

Garantisymboler

Villkor golvvärmeprodukter

Ebeco AB lämnar 12 års garanti för materialfel på värmekabel/folie inklusive medföljande tillbehör och isolerskiva i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, hädanefter kallade ”Produkterna”.

Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbinder sig Ebeco AB att reparera alternativt byta Produkterna utan kostnad för köparen. Ebeco AB åtar sig även att återställa golvet till sitt ursprungliga skick efter genomförd reparation eller utbyte. För att kunna laga felet måste köparen ha sparat eller ha tillgång till 1 m² av det befintliga golvmaterialet. 

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för den medlevererade termostaten.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkterna är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. Samt att någon av nedanstående krav är uppfyllt:

A)  Installationen är utförd med hjälp av och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Eller

B) Garantibevis och testprotokoll, som båda finns i monteringsanvisningen, är komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation eller faktura är signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Vidare skall det finnas foton som visar hela Produkterna efter förläggningen men innan övertäckning, alternativt en detaljerad skiss med Produkternas ändavslutningar och skarvar samt golvgivarens exakta placering.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och golvkonstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse.

Om garantin skall tas i anspråk gäller följande: Ebeco AB skall meddelas innan någon åtgärd vidtas. Vidare skall garantibevis med tillhörande faktura på installation eller materialspecifikation samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas.

Förläng garantitiden till 25 år med Garantera

I Ebecos digitala tjänst Garantera dokumenteras alla värmekabelinstallationer på ett enkelt, säkert och strukturerat sätt. En installation som är gjord med hjälp av Garantera får automatiskt en förlängd garantitid till 25 år för materialfel. Den utökade garantin gäller endast under förutsättning att produkten installerats tillsammans med tillämpbar styrning och har utförts av en auktoriserad elinstallatör.

Från Garantera e-postas ett digitalt Garantibevis till brukaren, som denne därefter ansvarar för att spara och kunna uppvisa vid ett eventuellt garantiärende.

På termostaten gäller fortsatt 5 års produktgaranti.

10 års garanti

Villkor tak, mark, frostskyddsprodukter

Ebeco AB lämnar 10 års produktgaranti för materialfel på av Ebeco levererade produkter och tillbehör hädanefter kallade ”Produkterna”. Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbinder sig Ebeco AB att reparera alternativt erbjuda ersättningsprodukt utan kostnad för köparen.

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för medlevererad styrning.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. Garantibevis inklusive testprotokoll skall vara komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation vara signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Värmekabelanläggningen skall även dokumenteras med foto, skiss eller ritning som visar förläggningen innan övertäckning.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och konstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse. 

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Ebeco AB meddelas därom innan åtgärd vidtas.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall garantibevis med tillhörande faktura samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas. 

5 års garanti

Villkor styrning

Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti för materialfel på av Ebeco levererade produkter, hädanefter kallad Produkten. Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkten är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. 

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse. 

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Ebeco AB meddelas därom innan åtgärd vidtas.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall garantibevis med tillhörande faktura uppvisas.