Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete - Solceller på tak

Miljö

Vi arbetar systematiskt med att minska våra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv (från utveckling, tillverkning och användning till återvinning). Vi arbetar på ett processinriktat sätt som vi etablerat inom ramen för vårt miljöledningssystem (ISO 14001). Vår verksamhet efterföljer de direktiv, lagar och förordningar som är tillämpbara inom vårt verksamhetsområde. Vi arbetar dessutom proaktivt för att säkerställa att vi alltid är förberedda på aktuella uppdateringar. 

Våra produkter består av olika råvaror som exempelvis plaster och metaller. Vår miljöpåverkan är därför, till större delen, beroende av vårt val av råvaror. Vi arbetar proaktivt med att välja så hållbara material som möjligt med hänsyn till farliga egenskaper, återvinningsbarhet samt klimatavtryck. Vi anlitar dessutom tredjepartsbedömningar (SundaHus, Byggvarubedömningen och Svanen) och bidrar därmed till det nationella miljömålet Giftfri Miljö. 

Etik och mänskliga rättigheter

Vid produktion av elektroniska produkter krävs bland annat metallråvaror. Vi säkerställer därför, genom våra noggranna leverantörsbedömningar, att metallerna utvinns på ett sätt som inte strider mot principen om mänskliga rättigheter. Ebeco accepterar inte att konfliktmineraler (3TG) används vid produktion av våra produkter. Detta för att undvika finansiering och stöd till beväpnade gruppers oetiska utvinning, transporter och handel i konfliktutsatta områden.  

Kvalitet

Kvalitet är ekvivalent med uppfyllnad av krav och förväntningar, både lagmässiga och kundmässiga. Vi vidhåller god kvalitet genom det processinriktade arbetssätt som vi etablerat inom vårt kvalitetsledningssystem (ISO 14001). Sammanfattningsvis innebär detta att vi ska leverera produkter som lever upp till kundens förväntningar och enligt överenskomna leveransvillkor samt inte strider mot gällande bestämmelser. Vi genomför god kvalitetskontroll på vår produktion för att säkerställa att produkten uppfyller sitt syfte och på så sätt undviker reklamationer från kund. Vi har också tydliga rutiner kring vår orderläggningsprocess för att säkerställa att produkterna levereras enligt överenskomna leveransvillkor.

Energy Saver leder dig rätt

Våra värmelösningar ger dig inte bara möjlighet till en effektiv uppvärmning. De ger också goda chanser till minskade energikostnader. För att göra det enkelt för kunden att välja energibesparande alternativ har vi skapat Energy Saver-symbolen. Symbolen finns på alla produkter som vi kan rekommendera om man vill handla smartare.

ISO-certifierade

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.