Garantivillkor

Vi har tre olika nivåer för våra utökande garantier beroende på vilken kategori din produkt tillhör. Klicka på den kategori som din produkt tillhör så kan du läsa mer om vilka villkor som gäller. Du kan även leta rätt på din produkt i huvudmenyn och därigenom se vilka garantivillkor som gäller. För produkter som ej listas nedan gäller allmänna leveransvillkor.

   

Villkor Golvvärmeprodukter

Ebeco AB lämnar 12 års garanti för materialfel på kabel/folie inklusive medföljande tillbehör och eventuell isolerskiva, i Cable Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit, Foil 230 V, Multiflex 20-kabel, hädanefter kallade ”Produkterna”. Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbinder sig Ebeco AB att reparera alternativt byta Produkterna utan kostnad för köparen. Ebeco AB åtar sig även att återställa golvet till sitt ursprungliga skick efter genomförd reparation eller utbyte.

För att kunna återställa ytskiktet måste köparen ha sparat eller ha tillgång till 1 m² av det befintliga golvmaterialet. I våtrum förbehåller sig Ebeco AB rätten att lägga en ny kabel och ett nytt klinkergolv ovanpå det befintliga för att inte bryta tätskiktet. 

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för medlevererad termostat.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkterna är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. Garantibevis inklusive testprotokoll skall vara komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation vara signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Vidare skall det finnas foton som visar hela Produkterna efter förläggningen men innan övertäckning, alternativt en detaljerad skiss med kablarnas/mattornas/foliernas ändavslutningar och skarvar samt eventuella dosors exakta placering. 

Den utökade garantin gäller endast under förutsättning att produkten installerats tillsammans med Ebecos termostat.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och golvkonstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse. 

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Ebeco AB meddelas därom innan åtgärd vidtas. 

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall garantibevis med tillhörande faktura samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas. 


Förlängd garantitid vid registrering

Om installationen registreras i detta formuläret förlängs garantitiden på golvvärmen till 25 år. För termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla obligatoriska fält i webbformuläret måste vara korrekt ifyllda. Registreringen måste ske senast 3 månader efter installationsdatum nedan. Förutsättningar och villkor gäller enligt ovan.

 

Detta gäller följande produkter:

Cable Kit 500
Cable Kit 200
Thermoflex Kit 500
Thermoflex Kit 200
Foil Kit
Multiflex 20
Thermoflex 45, 60 & 120
Cableflex

Villkor Tak/mark/Frostskyddsprodukter

Ebeco AB lämnar 10 års produktgaranti för materialfel på av Ebeco levererade produkter och tillbehör hädanefter kallade ”Produkterna”. Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbinder sig Ebeco AB att reparera alternativt erbjuda ersättningsprodukt utan kostnad för köparen.

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för medlevererad styrning.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. Garantibevis inklusive testprotokoll skall vara komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation vara signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Värmekabelanläggningen skall även dokumenteras med foto, skiss eller ritning som visar förläggningen innan övertäckning.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och konstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse. 

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Ebeco AB meddelas därom innan åtgärd vidtas.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall garantibevis med tillhörande faktura samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas. 

 

Detta gäller följande produkter:

F-10
T-18
Smarta Tak
Snowmat
Snowmelt
Multiflex 27
MI-60

Villkor Styrning

Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti för materialfel på av Ebeco levererade produkter, hädanefter kallad Produkten. Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkten är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. 

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse. 

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Ebeco AB meddelas därom innan åtgärd vidtas.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall garantibevis med tillhörande faktura uppvisas. 

 

Detta gäller följande produkter:

EB-Therm 800, inkl. givare
EB-Therm 500
EB-Therm 205
EB-Therm 55
Apparatskåp Mini
Apparatskåp Små anläggningar
Apparatskåp Stora anläggningar
Timer