Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete livscykelanalys

Inledning

Ebeco har ett etablerat miljö- och kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 9001 och 14001. Det innebär att vi arbetar med hållbarhet på ett systematiskt sätt inom verksamheten.

För oss på Ebeco handlar hållbarhet om att skapa hållbara produkter ur ett livscykelperspektiv från vagga till grav, det vill säga från att råmaterialet utvinns till att produkten blir avfall. När vi tar fram en ny produkt har vi ett antal kriterier som vi tittar på för att göra en så hållbar produkt som möjligt:

  1. Hållbar leverantörskedja
  2. Skapa en återvinningsbar design
  3. Användning av återvunnet material
  4. Minimering av förekomst av farliga ämnen
  5. Lång teknisk livslängd
  6. Förutsättningar för reparerbarhet
  7. Energieffektivitet

Miljöpåverkan av samtliga kriterier utvärderas genom en livscykelanalys (1-6). På det sättet kan vi få reda på vilka av kriterierna som bör prioriteras i varje enskilt fall när en ny produkt tas fram. När en produkt är framtagen görs dessutom en bedömning om en EPD (Environmental Product Declaration) skall upprättas. Det innebär att en oberoende certifierare granskar livscykelanalysen på den färdiga produkten.

Hållbar leverantörskedja

För att lyckas med hållbarhet så krävs även att produkternas leverantörskedjor är socialt hållbara. Det innebär att kartlägga leverantörskedjan och bedöma de sociala risker som finns. Viktiga bedömningar av risk är vilka råmaterial som används vid produktion av produkter samt geografisk lokalisering av olika produktionssteg.

Ett exempel på råvaror som innebär hög risk är mineralerna tenn, tantal, tungsten, guld och kobolt (konfliktmineraler 3TG). Dessa mineraler utvinns exempelvis i olika områden i republiken Kongo Kinshasa där vissa av gruvorna styrs av grupperingar som använder mineralhandeln till att finansiera lokala konflikter. Dessutom använder de lokalbefolkningen på ett oansvarigt och oetiskt sätt.

Ebeco accepterar inte att konfliktmineraler används vid produktion av våra produkter. Detta för att undvika finansiering och stöd till beväpnade gruppers oetiska utvinning, transporter och handel i konfliktutsatta områden. 

Skapa en återvinningsbar design

Genom att skapa en återvinningsbar design så underlättas återvinningen av produktens material och materialen kan sedan användas till nya produkter. Ett exempel på detta är att minimera förekomsten av farliga ämnen i materialen. Ett annat exempel är att konstruera produkten på ett sätt som gör den enkel att demontera samt att inte blanda olika typer av material.

Användning av återvunnet material

Genom att använda så mycket återvunnet material som möjligt så begränsar vi utvinningen av jordens resurser. 

Ebeco är engagerade i diverse olika nätverk som har som uppgift att hjälpa industrin att öka både återvinning av befintligt material samt användningen av återvunnet material.

Minimering av förekomst av farliga ämnen

Utöver lagstiftade substanser eller ämnen enligt Reach, RoHS samt POP så arbetar vi generellt för att minimera förekomsten av farliga ämnen i produkternas ingående material. För att material i produkten skall gå att återvinna så är det viktigt att materialet innehåller så få farliga ämnen som möjligt. På så vis kan de farliga ämnena utlämnas från materialens kretslopp. Ebeco arbetar proaktivt för att exkludera farliga ämnen när vi designar nya produkter samt arbetar med att systematiskt ersätta farliga ämnen i befintliga produkter. För detta används tredjepartsbedömningar som SundaHus, Byggvarubedömningen och Svanen.

Lång teknisk livslängd

Golvvärmekablar som läggs under golv i byggnader designas för en lång teknisk livslängd, uppskattningsvis över 40 år. Detta är särskilt viktigt eftersom byggnader i sig har en lång teknisk livslängd, uppskattningsvis över 50 år.  Detta kriterie är därför särskilt viktigt vid val av råvarumaterial och konstruktion. Genom en relativt lång teknisk livslängd så ökas produktens cirkularitet eftersom behovet att byta ut produkten minskar.  

Förutsättningar för reparerbarhet

För att bibehålla samt ytterligare öka den tekniska livslängden och därmed även cirkulariteten så krävs att produkten konstrueras på ett sätt som gör den reparerbar. Ett exempel på detta är Ebecos reparationssatser till värmekablar samt att termostatdelen i radiatorerna är utbytbara.

Energieffektivitet

Med hjälp av PI-reglering i våra termostater kan vi effektivt styra elförbrukningen på ett smart sätt. Utöver detta finns energibesparingsprogram samt möjligheten att styra förbrukning på distans med våra uppkopplade produkter (WiFi).

Eftersom produkterna konstrueras för att ha en lång livslängd är energieffektiviteten en viktig aspekt i att begränsa miljöpåverkan.  

Våra energibesparande produkter har vi valt att märka med symbolen ”Energy Saver” för att underlätta för kunden att göra enklare val som minskar energiförbrukningen.